از کلمه کوییر به جای دگرباش استفاده می‌کنیم!

ما «دیگری» نیستیم!

ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و همه‌ی کوییرها خودمان را «دیگری» نمی‌دانیم و «دگرباش» خطاب نمی‌کنیم!

واژه‌ی جایگزین: «کوییر»

«کوییر» و یا «اقلیت‌های جنسی» واژه‌های جایگزین و مناسبی برای خطاب کردن جامعه‌ی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و کوییرهاست.